Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie   wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie    stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o tzw. RODO informujemy:

Art.2 ust.2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
b) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych,
wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa
publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Pełna treść dokumentu dostępna na stronie GIODO